Socialliberalism är en åsiktsriktning inom liberalismen som starkare betonar det allmännas ansvar för de svagaste och sämst ställda. I den klassiska liberalismens tankevärld inskränks statens roll till att uppehålla statsmakten och garantera den fria marknadens funktionsmöjligheter.

I delvis motsats härtill hävdar socialliberalismen att staten också har ett ansvar för människors välbefinnande och att social- och arbetsmarknadspolitik därför är viktiga inslag i en liberal politik. Dessa idéer skisserades ursprungligen av J.S. Mill på 1800-talet och gavs en mer konkret utformning i Sverige av Bertil Ohlin på 1930-talet. I svensk politik åberopas de socialliberala idéerna främst av Folkpartiet liberalerna.
 
Det är ingen lätt ideologi att tillämpa. Men jag är övertygad om att det är den enda rätta. Som socialliberal måste jag hela tiden kunna göra avvägningen mellan  å ena sidan människors frihet att själva bestämma över och ta ansvar för sina liv och å andra sidan ge  stöd och nya chanser till de människor som inte klarar sin livssituation.
 
Jag har ännu inte hunnit läsa hela förslaget. Men jag ska göra detta med de"dubbla glasögon" som behövs för den svåra avvägningen. På fredag kommer jag att tillsammans med min partikamrat Jan Weissenrieder tala om programmet i Radio Lidingö 97,8 mhz kl. 16.30 - 17.15 i 45 minuter med Folkpartiet på Lidingö.