fredag 29 juni 2012

Fler pendelbåtar behövs i Stockholm


Detta inlägg har jag skrivit tillsammans med min partikamrat tillika vice ordförande i Tekniska nämnden. Det har publicerats i Mitti Lidingö den 7 augusti 2012.

Som framgick av Mitt i Lidingö nyligen har landstingets trafiknämnd äntligen beslutat permanenta båtpendeln ”Sjö vägen” mellan Nacka, Lidingö och Nybroviken med angöring vid Larsbergs brygga.

Mycket glädjande  för lidingöborna. Folkpartiet har länge arbetat för flera båtlinjer i Stockholm. Sjövägen är ett bra exempel där båttrafik kan komplettera och avlasta det befintliga kollektivtrafiknätet.

Nu är det dags, anser Folkpartiet, för en snabb start av skyttellinjer Slussen- Norr Mälarstrand och Liljeholms kajen- Hornstull.

Enligt landstingsalliansens budget ska försök med nya båtlinjer utvecklas, helt i linje med Folkpartiets förslag.

Stockholm är ju Nordens Venedig.

tisdag 26 juni 2012

Sverige+ Kvinnokonventionen=sant?


Är FN:s Kvinnokonvention ett verktyg för jämställdhetsarbetet i Sveriges kommuner och landsting? Den frågan ställs i en rykande färsk rapport som UN WOMEN lanserar i Almedalen.
Rapporten grundar sig på enkäter med 1000 politiker och tjänstemän i kommuner och landsting, samt med experter och forskare inom jämställdhet och mänskliga rättigheter. Tung kritik riktas mot att det officiella Sverige inte följer konventionens krav.
Trots att Kvinnokonventionen är en av de mest kända av FN:s kärnkonventioner för mänskliga rättigheter, kritiseras kommuner och landsting för att den inte praktiskt tillämpas i jämställdhetsarbetet. Flera menar att ett stort ansvar vilar på nuvarande och tidigare regeringar, för bristande implementering och okunskap om Kvinnokonventionen. Regeringen beskrivs som otydlig i hur de vill arbeta med konventionen i fråga. Stöd och riktlinjer till kommuner och landsting saknas, vilket gör att tillämpningen har stora brister.
Kommunerna är lika skyldiga att känna till och följa Kvinnokonventionen som regeringen är. De ska se till att alla beslut följer Kvinnokonventionen och de ska tolka lagar och bestämmelser i enlighet med den, säger Christina Johnsson, chef för forskning och utbildning vid Raoul Wallenberginstitutet. Vad behöver då göras för att Kvinnokonventionen ska bli ett aktivt verktyg i jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting? UN Women och Fredrika Bremerförbundet väcker frågan på ett första seminarium i Almedalen, som följs upp med regionala seminarier om kvinnokonventionen under hösten.
Michelle Bachelete, UN Women. Foto: UN Photo.


torsdag 14 juni 2012

Cancervården prioriteras i landstinget.Landstinget, där jag är ledamot  för Folkpartiet, debatterade sin budget för 2013 i dagarna två. Det blev långa debatter med många inlägg, ofta bra och med trevligt tonläge både från alliansföreträdarna och oppositionen. Alliansens budgetförslag gick igenom. Inte helt oväntat. 

Själv gjorde jag detta inlägg.

Ordförande, landstingsvänner!

Cancer är idag den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och den som ökar snabbast. För den äldre befolkningen ligger cancer bakom majoriteten av dödsfall. Cancervården står också för en betydande del av sjukvården, ca 7 % av Sveriges totala sjukvårdskostnader och förväntas öka framöver.
Antalet personer som lever med cancer förväntas fördubblas fram till år 2030. Detta beror i första hand på en ökad befolkning och allt fler äldre men också på att behandlingen  av vissa cancersjukdomar har gjort framsteg så att patienter med cancer lever längre. Cancer är numera för många, inte en dödlig sjukdom men en kronisk.
Cancervården är en prioriterad fråga för alliansen.  Nu utarbetas  en cancerplan för SLL, som ska säkerställa att målen i cancerstrategin uppnås.
Cancerfrågorna domineras sedan länge av bröstcancer. Det är förklarligt och det är bra. Bröstcancer är den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Varje år drabbas ca 1500 kvinnor i länet.
Men också olika former av gynekologisk cancer drabbar kvinnor, om än inte lika många. Men de drabbas också av stor oro och ibland personliga tragedier. Nu knyts stora förhoppningar till HPV   vaccineringen av unga kvinnor som äntligen kommit igång efter mycket strul. Det är alldeles för tidigt  att veta hur många som kommer att vaccineras. Men förhoppningsvis kommer det att gälla en majoritet.
Hur ska då vården bäst organiseras för att klara den cancer som drabbar endast kvinnor? I arbetet med landstingets egen cancerplan får de frågorna behandlas.  Kanske borde ett särskilt center för kvinnospecifik cancer diskuteras? Jag har hört att i Europa behandlar gynekologer också bröstcancer.  Det kunde kanske vara en modell också för landstingets sjukvård?  Cancervårdens resultat är beroende av väl fungerande och effektiv vårdsamverkan. Här måste vi pröva nya och flexibla modeller.
Avslutningsvis har jag en undran. Landstingets vård ska vara jämställd och jämlik. Det är vi alla överens om.
Men jag undrar hur det förehåller sig med bröstcancervården? Jag har fått oroande signaler om att den är åldersdiskriminerande. Kvinnor över 65 underbehandlas ofta på grund av sämre kunskaper hos sjukvården om utvecklingen av bröstcancer hos äldre kvinnor. Det leder till mindre intensiv behandling och därmed sämre överlevnad. Jag hoppas att jag har fel i mina farhågor. Men om så inte är fallet måste denna åldersdiskriminering upphöra.
Bifall till  alliansens och landstingsstyrelsens förslag.
onsdag 6 juni 2012

Glatt firande med nya svenskar på Lidingö


 Tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Björn Samuelsson och kommunalrådet
Paul Lindquist fick jag som initiativtagare till medborgarskapscermonin på Lidingö välkomna ett femtiotal nya svenska och lidingöbor. Det blev en glad och god fest med tal och diplomutdelning på Foresta som uppskattades av gästerna.