tisdag 29 juni 2010

Paul Kagame - charmig men farlig?

I dagens DN skriver Niclas Ericsson en signerad ledare om hur Rwandas president Paul Kagame skärper greppet inför presidentvalet i augusti. Här är artikeln.

Jag träffade Paul Kagame i april då jag besökte bl.a. Rwanda tillsammans med en grupp riksdagskollegor på en studieresa arrangerad av Svenska FN- förbundet.

I programmet ingick en träff med landets president. Vi förväntade oss en kvart eller så från hans sida. Men istället fick vi över en timme med honom. Han ger ett typiskt intellektuellt intryck och gjorde långa politisk filosofiska utläggningar som jag bitvis hade svårt att följa. Han har studerat vid universitetet i Oklahoma. Jag har fått flera mail från en grupp som menar att han där gjort sig skyldig till oegentligheter.

Han var belåten med att landet har så stor kvinnlig representation i parlamentet. Med 50% är den högst i världen. Det tjänar landet på menade han.

Kagame framhöll att Rwanda är en fungerande demokrtati. Men han var mycket kritisk till media som han menade skadade landets demokrati.

Rwanda är fortfarande märkt av det förfärliga hundradagarskriget 1994. Inför min resa till Rwanda läste jag Hundra dagar, en nyutkommen bra bok av schweizaren Lucas Bärfüss Jag såg också den skakande filmen Hotell Rwanda. Vi blev rådda att aldrig fråga om någon var hootsie eller tutsie. Kagame lär vara det sistnämnda.

Ingen ifrågasatte att han kommer väljas om för ytterligare en femårsperiod.

Jag blev charmerad av honom men tror att han kan vara mycket obehaglig mot sina motståndare . En man med ett mjukt yttre och ett hårt inre- de är allra farligast.

onsdag 23 juni 2010

Summertime..


Sommaren gör sitt intåg också i riksdagen. Mandatperiodens sista debatt och sista votering är snart avklarade.

Talmannen bjöd häromdagen på traditionellt sommarkaffe på Riksplan. Ett stående inslag är då Riksdagskörens framträdande. Jag, som sjunger hellre än bra, är med. Körledaren Ulrika Karlsson välkomnar alla riksdagsledamöter och tjänstemän som vill sjunga. Viljan är viktigare än förmågan anser hon. Eftersom vi har väldigt få tillfällen att hinna öva är vi beroende av de som verkligen kan sjunga. Avgående centerpartisten Sven Bergström är en av dem. Sven har också fått bilden tagen. Tack Sven för våra kontakter i riksdagen.

tisdag 22 juni 2010

Papperslös är inte lika med rättslös

I vintras besökte jag en av de hälsomottagningar för papperslösa, som drivs av Läkare i Världen och som finns i Stockholm.

Sedan 2008 har papperslösa inte rätt till vård, såvida de inte själva står för hela kostnaden. I praktiken är detta omöjligt för de allra flesta. Det fanns även planer på att lagstifta om ett förbud mot att ge vård till papperslösa, men påtryckningar från det civila samhället ledde till att förslaget stoppades.

Folkpartiet har länge drivit att Sverige ska alla människor vård utan att de ska behöva vara rädda för polisen eller drabbas av stora skulder för vårdkostnader. Det är därför välkommet att regeringen har ändrat åsikt och nu vill utreda ett förslag om gömdas rätt till subventionerad vård. Det är också välkommet att partiets ungdomsförbund LUF driver en kampanj om detta. Även sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg engagerar sig i frågan.

Läkare i världen har avdelningar som bistår papperslösa i Stockholm med vård. Läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer hjälper till på frivillig basis. All heder åt dem och alla andra som aktivt jobbar med dessa frågor.

Som socialliberaler är det vår plikt att värna de mest. Folkpartiet har nu möjlighet att få till ett regeringsbeslut som går i linje med FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

torsdag 17 juni 2010

Alliansen vann kärnkraftomröstningen

Efter en lång dags debatt har riksdagen i kväll fattat beslut om kärnkraften. Beslutet gick alliansens väg med mycket knapp majoritet 174 ja och 172 nej. Ingen avstod.

Vad innebär då beslutet? Den rödgröna oppositionen fick det att framstå som en ödesfråga för landet. Själv tycker jag inte att det egentligen är så dramatiskt. Det viktiga är att att beslutet betyder att förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer tas bort. Detta innebär att de äldre och snart uttjänta kärnkraftverk kan ersättas av en nya reaktor. Samtidigt vill regeringen se kraftfulla satsningar på andra energislag genom sol, vind och vatten.

Efter debatten fick jag frågan från TV 4 om kärnkraften är säker. Jag svarade att inget energislag är helt säkert, därför gör regeringen klokt i att satsa på fler olika energislag.

Kanske blir kärnkraften en valfråga. Jag hoppas det. Jag vill gärna debattera den. Undersökningar visar att en majortiet av befolkningen är positiva till kärnkraft

söndag 13 juni 2010

Ljuva,ljuvliga juniDet är hur banalt som helst att säga att man älskar denna månad. Men jag gör det ändå.

De förtrollande juninätterna möter jag med Harry Martinssons underbara dikt Juninatt.

Nu går solen knappast ned
bländar bara av sitt sken
Skymningsbård blir gryningstimme
varken tidig eller sen.

Insjön håller kvällen ljus
glidande på vattenspegeln
eller vacklande på vågor
som lång innan de har mörknat
speglar morgonsolens lågor.

Juninatt blir aldrig av
liknar mest en daggig dag.
Slöjlikt lyfter sig dess skymning
och bärs bort på ljus hav.

onsdag 9 juni 2010

Äntligen sommarlov

Ja, inte för oss riksdagsledamöter. Vi kör nästan ända fram till midsommar och har mycket kvar att besluta om, framför allt den uppmärksammade kärnkraftomröstningen den 17 juni.
Men för skolbarnen i Lidingös Futuraskola, där mitt äldsta barnbarn just gått ut förskoleklassen, och i Hjulstaskolan.

I morse var mormor och morfar tillsammans med Olles föräldrar och hörde barnen sjunga svenska och engelska sånger. Den blomstertid.. och En vänlig grönska.. ljöd på den soliga skolgården.

Så for jag till Hjulstaskolan för att, i min egenskap av president för Lidingö Milles Rotaryklubb, dela ut fem stipendier på vardera tusen kronor från klubben. Detta har blivit en tradition efter ett besök klubben gjorde för några år sedan i skolan. Vi blev så imponerade av eleverna och skolans verksamhet och beslöt att instifta stipendier. Det kändes verkligen bra att få överlämna stipendier till elever som inte är de allra duktigaste men som utmärkt sig särskilt. Skolans fantastiska och inspirerande rektor Elisabeth Sörhuus gjorde urvalet.

söndag 6 juni 2010

Varmt välkomna alla nya svenska lidingöbor!

Jag har just kommit hem efter att varit med på Lidingö Stads fest för de nya svenskarna, d.v.s alla de på Lidingö som blivit svenska medborgare under 2009. Det var som alltid en glad familjefest, i år på Forresta eftersom Stadshuset är under ombyggnad. Av de ca 100 lidingöbor som fått medborgarskap deltog ca hälften. Tillsammans med fullmäktiges ordförande Kjell Treslow och kommunalrådet Paul Lindquist delade jag ut diplom. Jag hade som alltid min fina lidingödräkt.


Jag är upphovskvinna till denna cermoni. För över femton år sedan motionerade jag i kommunfullmäktige om att Lidingö skulle välkomna sina nya medborgare genom en särskild cermoni på nationaldagen. Jag fick bifall till mitt förslag. Det är inte ofta man får bifall till sina motioner. Men detta bifall är jag särskilt glad över och ser fram emot att få vara med om många trevliga fester för nya svenskar.

fredag 4 juni 2010

Avpolitisera nämndemännen

I dagens DN http://dn.se/ledare/ tar ledaren upp en fråga jag motionerat om flera gånger i riksdagen. Det handlar om hur nämndemän i domstolarna ska utses, genom lottning eller anmälan. Ledare föresöpråkar det sistnämnda.
Så här anser jag
För att de allsidiga medborgerliga värderingarna skall komma fram idomstolsavgöranden krävs en bred sammansättning avnämndemannakåren med avseende på kön, etnisk bakgrund och utbildning. I dag speglar inte kåren ett tvärsnitt av befolkning. Enligt rättegångsbalken skall nämndemännen ha en allsidig sammansättning iförhållande till ålder, kön och yrke. Att detta i praktiken inte är fallet är tyvärr sedan länge känt. Nämndemän utses av fullmäktige i kommunerna, landstingen och regionerna. Nomineringarna sker genom partiernas valberedningar.Partipolitiseringen har lett till att även nämndemännen utses efter strängt partipolitisk proportionalitet. Medelåldern är hög. Många sitter länge. Det är inte ovanligt att enpersons politiska gärning avslutas med det hedersamma uppdraget att varanämndeman. Det är ett erkännande för lång och trogen tjänst i partiet, entrevlig och delvis lönande fritidssysselsättning för en kanske i övrigtpensionerad person. Det behöver inte vara orimligt i sig, men det är orimligt om detta är fallet för en majoritet. Medborgare utan partimedlemskap är i realiteten utestängda från nämndemannasysslan. Kravet på allsidighet och medborgerligt inflytandei domstolarna tillgodoses i dag utifrån en förhållandevis liten gruppmedborgare, som knappast kan sägas vara representativa för befolkningen i sin helhet. Rekryteringen av nämndemän borde lösas genom att bredda underlaget till att omfatta även medborgare utanför de etablerade partierna. Detta skulle med största sannolikhet leda till fler ungdomar och fler invandrare bland nämndemännen. Det svenska systemet med nämndemän som utses av de politiska partierna måste anses som världsunikt. De svenska nämndemännen är lekmannadomare. De har alltså att ta ställning till allt som skall prövas av domstolen, och inte som i t.ex. det anglosaxiska jurysystemet enbart till skuldfrågan. Att låta dessa domare utses av de politiska partierna är inte förenligt med synen på domstolarnas oberoende av det politiska systemet. Samtidigt är det viktigt att behålla det folkliga inflytande nämndemännenutgör för att balansera den juridiska expertisen. Ett system där nämndemänutses bland domsagans myndiga befolkning är därför önskvärt. En tänkbarmodell kunde vara att låta dem som är intresserade av nämndemannauppdragkontakta en nämndemannaförening i sin hemort, en annan kan vara att devänder sig direkt till domstolen. Det borde inte vara ett oöverstigligt hinder att finna en lämplig metod att från ett mycket brettunderlag utse intresserade medborgare till dessa viktiga uppdrag så attnämndemannakåren kan både förnyas och föryngras. Rimliga ekonomiskavillkor för nämndemännen skulle med all säkerhet också underlätta en bredare rekrytering. En väl fungerande demokrati förutsätter inte bara ett väl fungeranderättssystem utan också att medborgarna hyser ett gott förtroende för rättsstaten. Om medborgarna tappar förtroendet för rättsmaskineriet spelar det ingen roll att avgörandena är materiellt riktiga. För att tilltron till rättsväsendet skall kunna stärkas är det av central vikt att uppsättningen av nämndemän i våra domstolar bättre speglar sammansättningen av medborgare i samhället vad avser ålder, kön och bakgrund. Det har visat sig att de politiska partierna inte klarar av detta.

torsdag 3 juni 2010

Länge leve spårvagnarna

När jag var barn var Stockholm fyllt av spårvagnar. Själv bodde jag då, som nu, på Lidingö. Vi åkte med språvagnen, som den då kallades, ända in till Humlegården oavsett om vi bodde på norra eller södra Lidingö. Ville vi längre in i stan bytte vi till tian vid Ropsten.

Så vid högertrafikomläggningen 1967 skulle alla spårvagnar bort. Trafikfarliga och hindrade bilismen hette det. Spåren revs.

Men nu byggs nya spår i Stockholmsregionen. Citybanan för pendeltågen som fördubblar tågkapaciteten, dubbelspår i Södertälje och framför allt Spårväg City, som kommer att ersätta skymmande och bullrande bussar. Till den kan Lidingöbanan, som också ska rustas upp, anknytas. Då blir det möjligt att ta sig från Gåshaga ända bort till Kungsholmen, där tvärbanan slutet an.

Vill du veta mer om allt som händer på trafikområdet kolla sl.se /aktuellt

Självklart välkomnar jag denna nya trafikutveckling. Men får framtida trafikplanerare för sig att spårvagnarna ska bort, hoppas jag att man inte river spåren, utan bara asfalterar över dem. De kan komma till användning igen. Men då lever nog inte jag. Allting går igen, som någon uttryckt saken.