I takt med att landstingets strävan att allt mer sjukvård ska ske utanför akutsjukhusen spelar ambulanssjukvården en allt viktigare roll.
Den prehospitala vården har utvecklats på senare tid genom medicinteknisk utveckling i kombination med att en komptenshöjning skett med vidareutbildade sjuksköterskor till ambulanssjuksköterskor. Om fler medicinska vårdinsatser kan ske innan patienten kommer till sjukhus, kan besök på akutmottagnigen undvikas liksom inläggning på sjukhus.
Ett mer kvalificerat omhändertagande i första linjen möjliggör också en förbättrad styrning av vårdprocesser och en effektivare vård uppnås. Ju fler medicinska vårdinsatser som sker innan patienten kommer till sjukhus ju effektivare vårdprocesser uppnås, besök på akutmottagningen kan undvikas liksom inläggning på sjukhus. Därför är den prehospitala vården en viktig länk för att genomföra landstingets stora och viktiga projekt Framtidens hälso- och sjukvård.
Det är viktigt att det finns en tydlig vision och målbild för den prehospitala vården. Det behövs ett akutsjukvårdskoncept som är gemensamt för hela länet. Samarbetet mellan ambulanssjukvården och jourläkarbilsverksamheten måste utvecklas. Det gäller också möjligheterna att mer effektivt styra olika vårdbehov till rätt vårdgivare och vårdnivå bland annat genom en ökad andel direktintag inom till exempel geriatriken.
Det bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete rörande ambulanssjukvården i Stockholms län i syfte att kunna erbjuda patienterna rätt vård på rätt nivå. Den patientnära forskningen och den prehospitala vården förstärks genom projektet den Akademiska ambulansen.
Inom landstinget finns också läkare på SOS Alarm som kan medverka i bedömningen av patienternas tillstånd. Ambulanssjuksköterskan och läkarens gemensamma bedömning gör det möjligt att se till att patienten hamnar på rätt vårdnivå. Det behöver inte alltid vara en akutmottagning.
Det är helt uppenbart att ambulanssjuksköterskorna spelar en viktig roll när det gäller ambulanssjukvården och utvecklingen av den. De är ju specialistsjuksköterskor med ambulanssjukvård som specialitet. Det råder brist på sådana i dag och i samband med den planerade översynen av hur landstinget kan göra det mer attraktivt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig bör behovet av fler ambulanssjuksköterskor beaktas.
Det är spännande och viktiga saker på gång inom ambulanssjukvården, som kommer att påverka hela den framtida sjukvården.

Publicerat på www.stockholmsbloggen. se