måndag 14 april 2014

Vi behöver en omsorgsgaranti!Stöd och omsorgsverksamheten ska underlätta för omsorgstagarna att utforma sin vardag efter egna önskemål. För Folkpartiet, som slår vakt om individens frihet, är brukarnas inflytande i omsorgen självklar. Olika aktörer ska finnas med alternativ för både brukare och anställda. Avdragsrätten för hushållsnära tjänster skapar ytterligare alternativ utöver de offentligt finansierade tjänsterna. I Lidingö är dessa önskemål tämligen väl tillgodosedda genom att lagen om valfrihet (LOV) tillämpas och genom att alla utförare av stöd och omsorg måste upprätta en genomförandeplan för varje uppdrag som de åtar sig.  Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde när detta är möjligt eller i samråd en anhörig eller annan företrädare. Alla utförare ska också åta sig att utse en kontaktperson som håller regelbunden kontakt med den enskilde eller anhöriga och skaffar sig goda kunskaper om den enskildes vardagsliv och behov av service, vård och omsorg. 


I Folkpartiet tycker vi att detta är bra men vi vill mer.  Undersökningar som har utförts i Sveriges kommuner visar att beviljade biståndsinsatser ofta inte utförs i praktiken. En viktig orsak till detta brukar vara att de som arbetar i hemtjänsten har alltför små tidsmarginaler till sitt förfogande eller att de saknar tid i sitt tidsschema att förflytta sig mellan brukarna. Problemen finns också i Lidingö. Folkpartiet vill att om den omsorg som utlovas i genomförandeplanen inte kommer till stånd ska omsorgstagaren få ersättning (en omsorgsgaranti). Det är ett effektivt medel att sätta ljuset på sådant som inte fungerar bra. Liksom när det gäller andra utlovade tjänster bör brukarna av hemstjänster inte behöva betala för något som inte levereras. Att vårdgivarna inom omsorgen blir tvungna att lägga ut tillräcklig tid för de olika göromålen skulle också bidra till att hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden förbättras.    


Inlägget är publicerat i Lidingö Tidning och underskrivet  av Folkpartiets i Lidingö vårdgrupp.