onsdag 25 september 2013

Dålig upphandling av skärgårdstrafiken måste stoppas


Oron har varit stor bland skärgårdsbefolkningen och besökare inför upphandlingen av sjötrafik i skärgården. Vi i Folkpartiet i landstinget såg goda möjligheter att förbättra sjötrafiken. Men när upphandlingen utformades såg vi flera svaga punkter som vi inte kunde gå med på.
Det handlar främst om försämrade turlistor, risken för en monopolliknande situation, dåliga möjligheter för små rederier och mindre trafik med de klassiska ångbåtarna.
Många inslag i upphandlingen skulle innebära försämringar för boende, besökare och näringsidkare och ett problem för alla som vill se en levande skärgård.
Folkpartiets landstingspolitiker och många, många andra, engagerade i skärgårdens utveckling, protesterade kraftfullt. Och med lyckat resultat. Nu har beslutet i landstinget om upphandlingen skjutits upp. Förhoppningsvis dras det tillbaka av det moderata trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm.
Istället måste vi snabbt få en strategi för hur en bra skärgårdstrafik kan upprätthållas. Sedan behövs en långsiktig lösning som verkligen innebär förbättringar – inte försämringar av sjötrafiken i skärgården.

tisdag 10 september 2013

Öka valfriheten i kyrkan


Vi i Lidingö församling är lyckligt lottade i och med att det finns tre kyrkor, Lidingö kyrka, Breviks kyrka och Bodals kyrka .

Det innebär att vi kyrkobesökare har möjlighet att varje söndag att välja vilken kyrka vi vill gå till just den dagen. Hur vi gör våra val är högst individuellt. Det kan gälla tidpunkten för gudstjänsten och vilken präst som predikar. Denna valfrihet är värdefull.

Vi i FiSk vill arbeta för ökad valfrihet i Svenska kyrkan. Vi vill att människor i allt högre grad ska kunna välja den församling man vill tillhöra. Du ska inte vara begränsad till den församling där du är kyrkobokförd. Detta tror vi skulle öka dynamiken och kvalitén på den kyrkliga verksamheten. Även om du flyttar från Lidingö borde du kunna få vara kvar i Lidingö församling, bidra ekonomiskt till verksamheten och ställa upp i kyrkliga val.

Det ska vara låga trösklar och högt i tak i Svenska kyrkan och en positiv attityd att tillmötesgå olika önskemål. Detta är viktigt när det gäller kyrkliga handlingar; dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Det är inte så ovanligt att det finns familjepräster som följer familjen i både glädje och sorg. De döper barnen, konfirmerar de unga, viger dem och begraver de gamla.  Men eftersom vi idag inte längre föds,  bildar familj och jobbar på samma ort i lika hög grad som förr är det av stor betydelse att det finns möjligheter att själv kunna påverka val av kyrka och präst. Detta är tyvärr med dagens kyrkliga system inte helt enkelt då en lokala kyrkoherden måste arvodera den präst som lånas in från en annan församling.. Detta kostar ju extra pengar. Men det är ändå så viktigt att kunna tillmötesgå människors individuella önskemål. Det skapar förtroende för kyrkan att människor att få känna  att man har en egen själasörjare. Vi kyrkligt engagerade måste gemensamt hitta en lösning på detta  menar vi i FiSK.

Vi  vill arbeta för ökad frihet inom Svenska kyrkan.
Ovanstående framförde jag i den hearing som Lidingö församling ordnade i söndags inför kyrkovalet den 15 september.
 

 

 

 

torsdag 5 september 2013

Hög tid att ta tillvara Gärds och andra patienters åsikter!

Hög tid att ta tillvara Gärds och andra patienters åsikter!

Om vi vill ha en vård och omsorg i världsklass måste vi efterfråga patienternas åsikter. Det är först när patienternas synpunkter och kommentarer får påverka hur vi bedriver vården och omsorgen som kvaliteten kan förbättras. Patienternas åsikter måste också få konsekvenser för verksamheterna, t ex genom ekonomiska incitament.
81-åriga Gärd Johansson anmälde nyligen geriatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för brister i den vård och omsorg hon fick. Både verksamhetschefen och Socialstyrelsen fick en noggrann redogörelse i text och bild av Gärds erfarenhet från kliniken men valde att ignorera klagomålen. Socialstyrelsen hänvisade till att patientsäkerheten inte var hotad och klinkchefen avfärdade Gärds synpunkter med att personalen var engagerad och kunnig.
Händelsen är ett bra exempel på hur alltför många inom hälso- och sjukvården fortfarande styrs av en gammaldags syn på sig själva, sitt uppdrag och sina patienter. Låt mig vara tydlig: hälso- och sjukvårdens personal är till för patienterna och inte tvärtom! Att som i Gärds fall vägra patienten en fungerande läslampa och ifrågasätta Gärds önskan att läsa är inte att sätta patienten i centrum.
Attityden till synpunkter och kommentarer om hur anställda och förtroendevalda utför sitt uppdrag inom Stockholms läns hälso- och sjukvård måste ändras! Patientens åsikter ska ses som avgörande för hur väl uppdraget har utförts. 
Patientens upplevelse måste tas tillvara och påverka den framtida vården och omsorgen om vi ska nå målet om en vård och omsorg i världsklass. Patientens synpunkter och kommentarer ska välkomnas och efterfrågas – inte betraktas som ett besvärligt och störande moment som kan besvaras med en byråkratisk och tillrättavisande attityd. Det ska vara en aktiv efterfrågan, inte som nu ett krav på patienten att själv ta initiativet och kontakta rätt instans.
Hur kan vi göra det ännu bättre för dig som patient?  Frågan kan ställas i samband med att den medicinska behandlingen är färdig och patienten skrivs ut. Den kan göras enkel - t ex grön, gul och röd knapp att trycka på innan patienten lämnar avdelningen - eller mer omfattande – t ex en blankett att fylla i – beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Oavsett form ska svaren från patienterna välkomnas, användas och bli en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet. 
I många fall kommer patienterna ge uppmuntrande tillrop till excellent vård och omsorg. I några fall kommer synpunkterna och kommentarerna att kräva att förbättringar görs. På ett eller annat sätt måste patienternas åsikter leda till konsekvenser. Kanske handlar det om ekonomiska konsekvenser eller att offentliggöra vilka verksamheter som patienterna rankar bäst respektive sämst.
I de nya system med vårdepisodersättningar som prövas inom Stockholms läns landsting finns ekonomiska incitament inbyggda. Ett liknande system kan med fördel utformas också för patienternas upplevelse av sin vård- och omsorg!
Suzanne Liljegren, FP Lidingös vårdgrupp