torsdag 4 december 2008

Säkra medicineringen för äldre

Lidingöpartiet har föreslagit att en särskild grupp ska tillsättas i kommunen för att granska de äldres medicinintag. Bakgrunden är de uppgifter som förekommit på sista tiden om att äldre övermedcineras och mår dåligt av alla de biverkningar detta för med sig. Vi är också mycket upprörda och oroade av att äldre får för många och ibland felaktiga mediciner. Självklart måste detta förhindras.
Därför har alliansregeringen avsatt 1, 35 miljarder kronor under fyra år till granskning av patienternas läkemedel. Regelbundna läkemedelsgenomgångar ingår i överenskommelsen mellan staten och landstingen om ersättning för subventionerade läkemedel. Det nya nationella demenscentrumet ska se till att ny forskning och nya metoder når ut till läkarna. En utredning ser över yrkeskraven för personal inom äldreomsorgen. Arbete pågår också med en lagstadgad värdegrund inom äldreomsorgen.
Apoteken har också en viktig uppgift. De ska informera om vad man som äldre ska tänka på när man använder sitt läkemedel. I studiecirklar (Studieförbundet Vuxenskolan och Sveriges pensionärsförbund) framkom det att inte bara läkarna, utan också apotekspersonal, var för stressade för att hinna gå igenom den äldres läkemedelsprofil. Regeringens satsning på en omreglering av apoteksmarknaden syftar till att ge fler apotek och bättre service – särskilt med tanke på äldre.
Det allra viktigaste för säker läkemedelsanvändning bland äldre är dock att varje patient har en läkare som tar helhetsansvar för den medicinska behandlingen. Det är bland annat därför som reformen med fritt vårdval är så viktig. Patienten kan därigenom välja sin läkare och upparbeta en långsiktig relation. Det skapar trygghet och förståelse för patientens hälsohistorik. En årlig läkemedelsgenomgång ska genomföras för samtliga patienter inskrivna i hemsjukvården. Det handlar om en omprövning och uppföljning av varje individs läkemedelsanvändning gjord av en läkare tillsammans med en distriktssköterska.
Så vi vill se lösningen för att förhindra felaktig medicinering av äldre. Någon kommunal granskningsgrupp behövs inte. Ansvaret vilar på landstinget.

Inga kommentarer: