onsdag 28 januari 2009

Gör äktenskapet könsneutralt

Maria och Joanna blir om allt går i lås hustru och hustru på nationaldagen. De har älskat varandra i tio år och bara väntat på en ny äktenskapslag. Människor som i likhet med Maria och Joanna, älskar varandra vill ofta tydliggöra detta ställningstagande för sig själva och för omvärlden genom att ingå äktenskap. De juridiska aspekterna är viktiga, men det cermoniella bekräftande av kärlekslöftena är ofta ännu viktigare för många. Människor i fasta parförhållanden har, oavsett sexuell läggning, behov av att manifestera sina känslor och önska att leva tillsammans..

Frågan om äktenskap för par av samma kön är en fråga som engagerar och berör. Äktenskapets innebörd har förändrats genom historien och skiljer sig mellan olika länder religioner och kulturer. Ordet äktenskap har olika innebörd och betydelse för olika människor. Utgångspunkten måste vara att alla människors lika värde och likhet inför lagen innebär att inge skall behandlas annorlunda på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet. Kärlek mellan människor av samma kön eller mellan människor av olika kön ska mötas med samma respekt. . Därför ska två personer av samma kön, på samma vis som en man och en kvinna, ges möjlighet att manifestera sin kärlek och avsikt att leva i livslång trohet med varandra genom att ingå äktenskap.

När lagen om registrerat partnerskap infördes 1994 var det ett stort steg framåt. Men idag är den otillräcklig eftersom den behåller en grundläggande uppdelning mellan lagar för hetrosexuella och för homosexuella parrelationer. Det finns små skillnader mellan rättsverkningarna av äktenskap och partnerskap. Partnerskapslagen är en särlagstiftning. Utan objektiva skäl kan en sådan lagstiftning inte försvaras. Eftersom det inte finns sakliga motiv för att behålla nuvarande ordning bör äktenskapslagen göras könsneutral och partnerskapslagen avskaffas.

Ett modernt samhälle är ett öppet samhälle som omsluter alla oavsett det individuella valet av livspartner. Tiden är därför mogen för en könsneutral äktenskapslagstiftning med lika rättigheter och skyldigheter oavsett om man väljer att dela sitt liv med någon av samma eller motsatt kön.

Därför vill moderaterna, centerpartiet och folkpartiet liberalerna införa en könsneutral äktenskapslagstiftning. Man vill att det nuvarande systemet med valfrihet mellan vigsel inom trossamfund och borgerlig vigsel behålls. Trossamfunden ska även i fortsättningen ha möjlighet att få vigseltillstånd, vilket dock inte innebär tvång att förrätta vigslar, alltså ingen vigselplikt.

Jag är glad över detta förslag, som förhoppningsvis kan snart kan gå igenom i riksdagen. Då kan Maria och Joanna få fira sitt efterlängtade bröllop på nationaldagen.

Inga kommentarer: