tisdag 9 mars 2010

Ungas perfektionism och självsvält

Ätstörningar är ett stort problem i vårt samhälle idag och är ett fenomen som i mycket hög utsträckning drabbar flickor och unga kvinnor. Många är otroligt duktiga, högpresterande och prestationsinriktade. De är ofta alltför medvetna om de skyhöga krav som ställs på dem, såväl i skolan som på arbetsmarknaden. Samtidigt brottas de med, som ungdomar i alla tider har gjort, dåligt självförtroende och sneda självbilder. Kombinationen av dåligt självförtroende, kontrollbehov och en längtan efter uppmärksamhet leder för många unga kvinnor till ätstörningar såsom bulimi och anorexi.

Ätstörningar och andra självskadebeteenden är nationella problem, men det är också tydligt att det är ett storstadsproblem. Bara i Stockholm beräknas det finnas 20 000 unga kvinnor mellan 14-30 år som har ätstörningar, varav omkring 3000 får behandling varje år. Trots ökade resurser till behandlingsmottagningar så finns det inte plats till alla barn och unga som söker och behöver vård.

I Stockholm finns det tre specialistkliniker som hanterar ätstörningar. Av dessa är den största SCÄ (Stockholms Centrum för Ätstörningar). År 2009 hade SCÄ 1800 patienter i behandling, vilket är en stor ökning från föregående år då samma siffra var 1300. Förutom sin mottagning har SCÄ också ett mobilt ätstörningsteam bestående av läkare, sjuksköterskor och familjeterapeuter. Dessa team fokuserar på ungdomar som nyligen drabbats av ätstörningar. Detta har visat sig vara en succé och är en av anledningarna bakom SCÄs framgångar!

Genom att snabbt och tidigt nå en individ och en hel familj, oftast redan inom två veckor, hinner teamen fånga upp flickorna innan ätstörningarna sätter sig fast och hon har fått en ”ätstörningsidentitet”. Metoden har visat sig vara så effektiv att hela 50 procent av dem som det mobila teamet tar sig an blir friska inom 6-10 veckor.

Eftersom de träffas i hemmet har teamen har möjligheten att fokusera på hela familjen istället för bara på den unga individen. Tillsammans ser teamet och familjen över situationen och strukturer i hemmet, med målet att göra flickan frisk genom att hjälpa föräldrarna att återfå sitt självförtroende och sin roll som föräldrar, men också att ta tillbaka kontrollen.

De mobila teamen är ett av de sätt som vi kan arbeta för att hjälpa ungdomar som lider av ätstörningar, men att komma åt problemets kärna är många gånger svårt. Det finns en stor risk i att gå ut i skolor och prata med elever om anorexi och bulimi eftersom det har visat sig att detta ofta skapar en medvetenhet som leder till en önskan om att bli smal. Självklart måste medvetenhet bland lärare och föräldrar uppmuntras, men i relation till våra unga ska vi istället fokusera på friskt beteende och hälsosamma matvanor.

Det är också av största vikt att vi tar ett ansvar, inte minst från politiskt håll, gällande att få unga människor att känna att de är bra precis som de är! Vi måste våga vara realister och inte pressa våra unga för hårt och ställa orimliga krav. Det klarar de alltför bra själva.
.

Inga kommentarer: