söndag 29 mars 2009

Folkpartiet stödjer nya strandskyddsregler

(Insändare 090327 tillsammans med min partikamrat Lars Tysklind, Bohuslän)

Lidingö Tidning den 17 mars kunde vi läsa om planerad byggnation på Tyktorpsvägen där man både i rubriken och i artikeln framställer det som om att den strandskyddslagen skulle vara problemet.
Utan att gå in på själva sakfrågan är det ändå viktigt att tala om att regeringsförslaget om nya strandskyddsregler f.n. behandlas i riksdagen och efter beslut kommer den att träda i kraft den 1 juli 2009. I det aktuella ärendet är det alltså direkt felaktigt att påstå att den nya strandskyddslagen har haft någon påverkan.
För oss i Folkpartiet är det mycket glädjande att det i förslaget slås fast att strandskyddet är ett nationellt ansvar genom att vara en skyddsbestämmelse i miljöbalken samtidigt som möjlighet till lokal anpassning ska finnas.
I korthet innebär förslaget en skärpning i känsliga och exploaterade områden samtidigt som det ger en flexibilitet inom andra begränsade områden.
Risken finns att det nu kommer att målas upp direkt felaktiga skräckscenarier, vad de nya strandskyddsreglerna kommer att innebära och därför tycker vi det är viktigt att redovisa fakta.
Strandskyddet blir stärkt i områden med starkt exploateringstryck genom tydligare regler och en restriktiv tillämpning. Gäller bl.a. hela kuststräckan mellan Strömstad och Forsmark och då även på Lidingö.
Särskilda skäl som krävs för att ge dispens eller upphäva strandskydd preciseras i lagtexten.
Kommunerna får ta fler beslut, men samtidigt får länsstyrelserna en viktig roll genom möjligheten att överpröva kommunala dispenser och detaljplaner där strandskydd upphävs och genom att granska kommunernas översiktsplan.
Det ska alltid finnas en zon närmast stranden som möjliggör passage även om strandskyddet upphävs.
Miljö- och friluftsorganisationerna ges rätt att överklaga beslut om undantag från strandskyddet.
Smygomvandling av t.ex. sjöbodar hindras genom att det tydligt krävs dispens för ändrad användning som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område som annars varit tillgängligt.
Sammantaget blir resultatet ett starkt strandskydd där det nationella ansvaret och kommunala intressen ansvarsfullt samverkar för allmänt tillgängliga stränder och skydd av växter och djur.

Inga kommentarer: