torsdag 5 september 2013

Hög tid att ta tillvara Gärds och andra patienters åsikter!

Hög tid att ta tillvara Gärds och andra patienters åsikter!

Om vi vill ha en vård och omsorg i världsklass måste vi efterfråga patienternas åsikter. Det är först när patienternas synpunkter och kommentarer får påverka hur vi bedriver vården och omsorgen som kvaliteten kan förbättras. Patienternas åsikter måste också få konsekvenser för verksamheterna, t ex genom ekonomiska incitament.
81-åriga Gärd Johansson anmälde nyligen geriatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för brister i den vård och omsorg hon fick. Både verksamhetschefen och Socialstyrelsen fick en noggrann redogörelse i text och bild av Gärds erfarenhet från kliniken men valde att ignorera klagomålen. Socialstyrelsen hänvisade till att patientsäkerheten inte var hotad och klinkchefen avfärdade Gärds synpunkter med att personalen var engagerad och kunnig.
Händelsen är ett bra exempel på hur alltför många inom hälso- och sjukvården fortfarande styrs av en gammaldags syn på sig själva, sitt uppdrag och sina patienter. Låt mig vara tydlig: hälso- och sjukvårdens personal är till för patienterna och inte tvärtom! Att som i Gärds fall vägra patienten en fungerande läslampa och ifrågasätta Gärds önskan att läsa är inte att sätta patienten i centrum.
Attityden till synpunkter och kommentarer om hur anställda och förtroendevalda utför sitt uppdrag inom Stockholms läns hälso- och sjukvård måste ändras! Patientens åsikter ska ses som avgörande för hur väl uppdraget har utförts. 
Patientens upplevelse måste tas tillvara och påverka den framtida vården och omsorgen om vi ska nå målet om en vård och omsorg i världsklass. Patientens synpunkter och kommentarer ska välkomnas och efterfrågas – inte betraktas som ett besvärligt och störande moment som kan besvaras med en byråkratisk och tillrättavisande attityd. Det ska vara en aktiv efterfrågan, inte som nu ett krav på patienten att själv ta initiativet och kontakta rätt instans.
Hur kan vi göra det ännu bättre för dig som patient?  Frågan kan ställas i samband med att den medicinska behandlingen är färdig och patienten skrivs ut. Den kan göras enkel - t ex grön, gul och röd knapp att trycka på innan patienten lämnar avdelningen - eller mer omfattande – t ex en blankett att fylla i – beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Oavsett form ska svaren från patienterna välkomnas, användas och bli en del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet. 
I många fall kommer patienterna ge uppmuntrande tillrop till excellent vård och omsorg. I några fall kommer synpunkterna och kommentarerna att kräva att förbättringar görs. På ett eller annat sätt måste patienternas åsikter leda till konsekvenser. Kanske handlar det om ekonomiska konsekvenser eller att offentliggöra vilka verksamheter som patienterna rankar bäst respektive sämst.
I de nya system med vårdepisodersättningar som prövas inom Stockholms läns landsting finns ekonomiska incitament inbyggda. Ett liknande system kan med fördel utformas också för patienternas upplevelse av sin vård- och omsorg!
Suzanne Liljegren, FP Lidingös vårdgrupp

Inga kommentarer: