torsdag 29 augusti 2013

Ta tillvara personer över 65 år och äldres möjligheter att fortsätta att förvärvsarbeta.


"För några år sedan visade en intervjustudie av 80-åringar och äldre att i samband med pensioneringen upplevde de att de gick från att vara Någon i samhället till att bli Ingen. Om man hade avlönat arbete var man Någon, sedan förvandlades man till Ingen oavsett vad man ägnade sin tid åt Detta måste vi ändra på. Äldre måste ses som Någon hela livs-resan ". (Barbro Westerholm).

"Arbete befrämjar hälsa och välstånd" är ett gammalt talesätt. Genom att det ges möjlighet att fortsätta att arbeta efter 65 kan vi på så sätt lägga flera friska år till vår livslängd. Detta är i sig en samhällsekonomisk vinst. Många som passerat 65 skulle om det fanns möjlighet att ev. gå ner i arbetstid vilja fortsätta att förvärvsarbeta.
26% mellan 65-74 uppger, enligt AMF, att de skulle vilja förvärvsar-beta, om kunde gå ner i arbetstid. Även om intellektet är intakt kan de fysiska styrkan för många ibland tryta.

Det finns idag ingen ordentlig forskning, då det gäller äldre på arbets-marknaden. Man har tittat på vissa yrkeskategorier som t.ex. sjuksköterskor och ordningsvakter. I detta sammanhang har man  kanske fram-för allt tittat på den fysiska förmågan och styrkan. Idag finns många yrken, inom inte minst tjänstesektorn , där den fysiska förmågan är .

Äldre personer, t.ex personer som passerat 55, måste också bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.  Idag tar arbetsgivaren ofta på sig stora kostnader när det gäller att anställa äldre personer. Det handlar inte bara om högre löner utan det tillkommer också högre PO-avgifter. Man bör se över detta om man höjer pensionsåldern och gör det möjligt att med lagligt stöd få arbeta till man är 69 eller längre och när man ser över hela pensionssystemet. När en person gått i pension blir vederbörande
"billigare" för arbetsgivaren att anställa, då särskilda medel inte behöver avsättas för den anställdes pension.

Staten och Sveriges kommuner och landsting, som är stora arbetsgivare, borde gå i bräschen för att göra det möjligt för människor över 65 att få fortsätta förvärvsarbeta genom att  i stället för t.ex löneförhöjningar ge möjlighet att gå ner i arbetstid. Det kan innebära  kortare arbetstagare eller kortare arbetsvecka. Det kan handla om delade tjänster. Det kan handla om tjänst varannan vecka, varannan månad, var tredje månad o.s.v. Listan kan göras lång. Det kan även handla om mentors-och hand-ledartjänster gentemot yngre arbetskamrater, "nischarbete" inom olika yrkeskategorier, men också om vikariepooler med äldre arbetstagare. Mycket av detta finns redan idag i mindre skala, men borde gå att utveckla  mer systematiskt för att på så sätt ta tillvara de äldres erfarenheter, kunskap  och kompetens. Naturligtvis ska arbetsgivare och arbetstagare i god tid före en arbetstagare fyller 65 samråda om hur arbetet och arbetsuppgifterna framöver ska se ut. 

Men vi får inte heller bortse från att många äldre göra viktiga ideella insatser både i den egna familjen, mot barn och barnbarn och egna makar, men också  genom engagemang i många samhällsnyttiga föreningar som exempelvis i SPF,Sveriges pensionärsförbund. Alla äldre är Någon.

(Artikel publicerad i SPF Lidingöskeppets Skeppsposten 2013:3)

Inga kommentarer: