onsdag 15 februari 2012

Längre väntetider för äldre kvinnor med bröstcancer

Detta inlägg hade jag tänkt göra i gårdagens landstingsmöte. Men tyvärr uteblev interpellanten (V) och hennes viktiga interpellation utgick.

Ordf. landstingsledamöter!
Birgitta Sevefjord ställer viktiga frågor i sin interpellation om alltför långa ledtider när det gäller bröstcancer.
Den viktigaste frågan gäller vilka konkreta åtgärder som vidtas för att förkorta väntetiderna.
Lars Joakim Lundquist ger klargörande svar som jag gärna vill komplettera med några av de många åtgärder som Folkpartiet fört fram rörande cancervården och som påverkar ledtiderna.
Det handlar bl.a. om att utöka utbildningen för sjuksköterskor i strålbehandling. Det måste finnas tillräckligt med sjuksköterskor så att strålningsklinikerna kan utnyttja kapaciteten i strålkanonerna fullt ut. Tyvärr har cancervården inte så hög status och är psykiskt påfrestande för dem som måste möta svårt sjuka. Ont om personal leder till övertidsarbete, som frestar på och i sin tur leder till sjukskrivningar.
Därför blir den kommande personalförsörjningsplanen A och O för verksamheten.
Viktigt är också tillräcklig och fortlöpande utbildning för personalen inom den öppna cancervården, så att man snabbt reagerar vid misstanke om .bröstcancer och att det kan ges snabba besked vid en tidig diagnos. Av psykologiska och medmänskliga skäl är det viktigt att patienten får besked om sin sjukdom så snabbt som möjligt eftersom det är en livshotande sjukdom.
Landstingets vård ska vara jämställd och jämlik. Det är vi alla överens om. Men jag undrar hur det förhåller sig med bröstcancervården? Den är omvittnat präglad av en anmärkningsvärd åldersdiskriminering. Kvinnor över 65 underbehandlas ofta på grund av sämre kunskaper om den äldre kvinnans bröstcancer. Det leder till mindre intensiv behandling och därmed sämre överlevnad.
Därför undrar jag om äldre kvinnor behandlas ojämlikt också när det gäller ledtider? Får äldre kvinnor vänta längre än yngre på behandling? Eller får all oavsett ålder jämlikt bemötande och behandling
Det regionala cancercentret ska bl.a. belysa i den regionala cancerplanen ledtiderna inom cancervården. Jag vill ha svar på mina frågor.

Inga kommentarer: