torsdag 29 december 2011

Utse nämndemän på nytt sätt.

Så här i en nyhetsmässiga julstiltjen har det utbrutit en debatt i bl.a. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om nämndemännen i domstolarna. Det är en debatt som återkommer då och då i media och som jag engagerar mig i.

Redan för flera år sedan väckte jag som riksdagsledamot för Folkpartiet en motion om att avpolitisera nämndemännen.

Medborgare utan partimedlemskap är i realiteten utestängda från nämndemannauppdraget. Kravet på allsidighet och medborgerligt inflytande i domstolarna tillgodoses i dag utifrån en förhållandevis liten grupp medborgare, som knappast kan sägas vara representativa för befolkningen i sin helhet.

Rekryteringen av nämndemän borde lösas genom att breddas till att omfatta även medborgare utanför de etablerade partierna. Detta skulle med största sannolikhet leda till fler ungdomar och fler invandrare bland nämndemännen. De svenska nämndemännen är lekmannadomare. De har alltså att ta ställning till allt som skall prövas av domstolen, och inte som i t.ex. det anglosaxiska jurysystemet enbart till skuldfrågan. Att låta dessa domare utses av de politiska partierna är inte förenligt med synen på domstolarnas oberoende av det politiska systemet.

Samtidigt är det viktigt att behålla det folkliga inflytande nämndemännen utgör för att balansera den juridiska expertisen. En tänkbar modell kunde vara de som är intresserade av nämndemannauppdrag kontaktar en nämndemannaförening i sin hemort, en annan kan vara att de vänder sig direkt till domstolen.

Det går att finna en lämplig metod att utse intresserade medborgare till dessa viktiga uppdrag så att nämndemannakåren kan förnyas och föryngras. Rimliga ekonomiska villkor för nämndemännen skulle med all säkerhet också underlätta en bredare rekrytering.

Nämndemän ska, anser jag, finnas kvar men utses på ett annat sätt än genom de politiska partierna.

1 kommentar:

Ola J Hedin sa...

Att låta en nämndemannaförening hantera inval av sina egna medlemmar blir lika instängt.

Jag läste ett förslag om att involvera civilsamhällets organisationer i utnämnandet. Tanken var att idrottsrörelsen, kyrkorna, scouterna och andra som engagerar folk från alla livsvandringar uppmanas att nominera nämndemän. Inte perfekt det heller, men väldigt intressant.