lördag 14 december 2013

Vårdlots för personer med stora och sammansatta behov


Vården i kommuner och landsting är idag komplex och samverkan brister ofta. Gränsdragningsproblem mellan kommunen och landtinget kan skapa otrygghet För vårdbehövande och dess anhöriga är det svårt att hitta rätt vilket kan innebära att det tar lång tid innan man får rätt vård. Personer med stora och sammansatta vårdbehov måste få en fast vårdkontakt med helhetsansvar för individens vård och omsorg så att det blir en kontinuitet för individen.
Gränsdragningen mellan kommunen och landstinget kan skapa otrygghet. Därför bör vårdlotsar med god kännedom om vården både i kommunen och i landstinget finnas för vårdbehövande och dess anhöriga. Hela vårdkedjan måste hänga ihop oavsett vem som är huvudman. För familjer med barn med stora vård- och omsorgsbehov behövs lotsar som samordnar vård- och omsorgsgivarna och som hjälper familjerna i deras vardag. Ju tidigare och bättre vård och omsorg barnet kan få, ju större är möjligheterna till ett bra liv för barnet och en hanterbar tillvaro för hela familjen. Samhällsekonomiskt är det dessutom en lönsam investering.
Om vårdbehövande får möjlighet till personlig rådgivning om vart de ska vända sig och vilka rättigheter och möjligheter som finns skulle fler få rätt vård i rätt tid vilket är bättre både för såväl den vårdbehövande och dess anhöriga som för hela vårdkedjan.
Vårdlotsen, som är en biståndsbedömd insats, ska erbjudan till personer som har hemtjänst flera gånger per dag och kan ha behov av omfattande insatser från flera håll. Lotsen ska kunna erbjuda ett samordnande stöd genom samverkan med olika aktörer, men också praktisk hjälp till den äldre och dennes anhöriga.
Den grupp som skulle ha störst effekt av vårdlotsar är de som har multipla vårdbehov och deras anhöriga. Vårdlotsar kan snabbt se var behövlig vård finns i kommunen och i landstinget, för varje vårdbehövande. På så sätt kan personligt lidande minskas och  kostnader sparas för  kommunen och landstinget.
 
 

 

 

Inga kommentarer: